dimarts, 23 de febrer de 2010

BIBLIOTECA ESCOLAR: PROJECTE

Explicació


La redacció d'un projecte de Biblioteca implica una decisió quasi filosòfica o de principis, i comprendre la biblioteca com un tot en el que cada decisió modifica totes les parts, i que a més ha de ser coherent amb la política educativa del centre.
És un treball de pensament i de coneixements, que s'ha de realitzar entre el màxim de gent possible i ha de ser consensuat per tota la Comunitat Escolar.
El Projecte de la Biblioteca és l'eina de treball que ens permetrà organitzar i mantenir la Biblioteca.
No s'ha de confondre un projecte amb un Pla de Lectura o de Dinamització de la Biblioteca.

Un cop redactat i aprovat pel Centre, se n'ha de donar còpia i coneixement a tots els estaments que d'una manera o altra estan relacionats amb l'Escola: Ensenyament, Regiduries de l'Ajuntament que pertoqui, Ampa, Consell Escolar...
La introducció pot incloure una justificació on es parli dels canvis en la societat actual, de l'augment expotencial de la informació, de les noves eines de treball, del sistema d'ensenyament basat en el desenvolupament de competències.


Anàlisis prèvies a la redacció


Anàlisi de la situació actual de la Biblioteca


Abans de posar-nos a elaborar el Projecte de la Biblioteca de Centre, seria bo averiguar en quin estat es troba la Biblioteca si és que n'hi ha, vigilant especialment els següents punts:

Espai
Ubicació
Tamany
Il.luminació
Mobiliari
Maquinari
Documents (quantitat, localització, adequació, obsolència, estat físic)
Sistema de registre i catalogació
Personal i dedicació


Anàlisi del centre

Valoració quantitativa i qualitativa del centre:

Alumnes
Cursos que s'imparteixen
Quantitat d'alumnes total i parcial
Status econòmic, cultural i social
Procedència i llengua principal
Hores d'estada al Centre (MP, altres activitats..)
Professors
Quantitat
Estabilitat
Lloc de residència
Personal no docent
Quantitat
Tasques que realitzen
Espais del Centre
Sales professors
Punts de connexió informàtica
Altres
AMPA


Anàlisi de l'entorn

En el moment de projectar la Biblioteca del Centre, hem de fer una mirada al nostre voltant i analitzar el que ens ofereix l'entorn.

Quins equipaments culturals hi ha aprop del centre?
Altres Centres Educatius, Biblioteques, Centres recreatius, Esplais...és evident que no ha de tenir ni el mateix fons ni els mateixos serveis una Biblioteca Escolar ubicada al costat d'una Biblioteca Pública, que una que estigui aïllada en aquest sentit. També és interessant establir relacions de cooperació amb tots els estaments culturals que hi hagi, i sobretot, no duplicar serveis ni crear competències absurdes. Un altre punt a tenir en compte és la voluntat d'ajuda que poden oferir-nos estaments com ara l'Ajuntament, el Consell Comarcal, associacions de veïns, llibreries...


Tipologia socio-cultural del barri o poble.

Quins mitjans de transport?
Val la pena fer un petit estudi de la mobilitat i hàbits dels usuaris de l'escola respecte al seu entorn.

Cal preveure i fer un petit estudi de la distància, accessibilitat i nivel de col.laboració de:
Biblioteca Pública o altra
Ajuntament
Espai Jove
Aules d'Estudi
Associacions
Servei de Català
Altres Centres Educatius
Llibreries
...Esquema


Un Projecte de Biblioteca Escolar ha d'incloure com a mínim els següents documents, que a l'hora que ens ajuden a definir com volem que sigui la Biblioteca, serviran de pautes de treball en la seva organització i funcionament.

Introducció
Causes generals per les quals és necessària la Biblioteca Escolar:

Canvis en la societat i en l'educació.
Canvis en la Societat actual
Era de la informació, del canvi, del coneixement...
Del document al coneixement
(què són un document, una informació, un coneixement, i la sabiduria?)
Pensant en el futur
L'aprenentatge continuat
L'autosuficiència
Aprendre a aprendre
El plaer de la lectura


Justificació
Causes específiques que fan necessària la Biblioteca al nostre Centre
Estudi de l'entorn
Anàlisi de l'entorn geofràfic i humà del Centre: instal.lacions culturals properes, nivell socio-econòmic-cultural de les famílies, altres Centres propers...
Estudi de la realitat actual
Situació en què es troba la Biblioteca del Centre actualment: espai, documents...
Projecte de futur
Possibilitats físiques per a endegar el projecte: personal, documents, espai...


Visió
Somni del que ens agradaria que fos la Biblioteca en un futur


Missió
Raó de ser de la Biblioteca


Funcions
Funcions que ha de realitzar la Biblioteca dins i fora del centre


Serveis
Serveis que oferirà la Biblioteca dins i fora del Centre


Reglament
Reglament general i reglaments específics de cada servei


Carta de la col.lecció
Descripció dels documents que integraran el fons de la Biblioteca


Llistat de topogràfics
Sistema de col.locació dels documents


Sistema de catalogació i classificació
Descripció i pautes que se seguiran en la catalogació i descripció dels documents


Organigrama de funcionament
Responsables, horaris, usuaris...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada