dimarts, 23 de febrer de 2010

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX UNA BIBLIOTECA ESCOLAR

La Biblioteca Escolar és l'organització i gestió dels documents que necessita i genera l'escola per aconseguir el seu objectiu principal: la formació dels seus alumnes.

De fet, és el conjunt organitzat d'uns documents per i per a unes persones amb una intenció determinada.

La seva última finalitat és facilitar l'educació dels alumnes, el seu desenvolupament personal i social, i la seva autonomia intel.lectual, oferint-los una eina que els permeti accedir a nous coneixements i noves experiències d'aprenentatge, i el reforçament d'habilitats i capacitats d'autoaprenentatge referides a la informació, útils per a tota la vida.

A partir d'aquest objectiu, la biblioteca pot desenvolupar la seva espiral d'actuació per enriquir el bagatge humà dels alumnes i el seu entorn. La Biblioteca Escolar ha d'estar integrada de forma estable en l'organigrama del centre, en el seu projecte educatiu (PEC), en el seu projecte curricular (PCC) i en el Pla anual, disposant d'instal.lacions i equipaments adequats i recursos humans i materials per aconseguir la realització de les seves funcions.

Les funcions de la biblioteca escolar s'agrupen en cinc àmbits d'actuació:

Biblioteca i informació
Biblioteca i lectura
Biblioteca i aprenentatge
Biblioteca i cultura
Biblioteca i societat


Biblioteca i informació

La biblioteca com a centre d'informació ha de poder donar resposta a les necessitats bàsiques d'accés a la informació dels diferents membres de la comunitat educativa amb materials i serveis de qualitat que donin suport a la docència i a l'aprenentatge.

Biblioteca i lectura

La biblioteca com a centre de lectura ha de facilitar l'accés a les obres literàries com a instrument d'enriquiment personal, per a promoure l'hàbit lector, el desenvolupament de la imaginació i l'aprenentatge de valors per a la vida.

Biblioteca i aprenentatge

La biblioteca com a centre d'aprenentatge ha de desenvolupar-se com una eina educativa per a donar suport als programes d'ensenyament i aprenentatge i col·laborar a impulsar canvis metodològics en la didàctica docent, especialment en la formació de recerca i tractament de la informació.

Biblioteca i cultura

La biblioteca com a centre de dinamitació cultural ha de poder promocionar les activitats del centre i del seu entorn per ajudar al progrés cultural i social de la comunitat educativa.

Biblioteca i societat

La Biblioteca com a centre igualador d'oportunitats per a accedir a la informació i com a lloc de trobada entre els integrants del centre i el seu entorn.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada